Privacy Policy

Deze website is eigendom van Vlaamse Roeiliga vzw.

Contactgegevens: Vlaamse Roeiliga vzw
Adres maatschappelijk zetel: Zuiderlaan 13, 9000 Gent    
Telefoon: 09/243 12 50
E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be

Btw-nummer: BTW BE 0413.996.691 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Vlaamse Roeiliga vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

De Vlaamse Roeiliga vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal De Vlaamse Roeiliga vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De Vlaamse Roeiliga vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Vlaamse Roeiliga vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
De Vlaamse Roeiliga vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
De Vlaamse Roeiliga vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

De Vlaamse Roeiliga vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van sommige persoonsgegevens die ons door uw club worden meegedeeld. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:        

Vlaamse Roeiliga vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent
info@vlaamse-roeiliga.be 
09/243 12 50

Waarom verwerkt de VRL persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Vlaamse Roeiliga vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Deelname aan activiteiten ingericht door de Belgische of buitenlandse (nationaal of internationaal) erkende roei- clubs en/of roeifederaties faciliteren
 • Informatie over roei-gerelateerde activiteiten, evenementen en wedstrijden verspreiden
 • Een gezond en ethisch verantwoord sporten promoten en implementeren
 • Als erkende unisportfederatie rapporteren aan de toezichthoudende overheid (Sport.Vlaanderen)

Welke gegevens

Volgende gegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaart
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Medische geschiktheid

De verzamelde gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door:            

– Personeelsleden VRL

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de VRL geeft kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen is een verwerkingsovereenkomst gesloten ter vrijwaring van het recht op privacy. Zo maakt de VRL gebruik van een derde partij voor:

 • De digitale opslag en verwerking van de gegevens;
 • Digitale communicatie (e-mail)
 • Medische opvolging (sportdokter)
 • Verzekeringen (ongevallen, ..)

Verder zal de VRL de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kan de VRL persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

De VRL verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Vlaamse Roeiliga vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technisch en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Vlaamse Roeiliga vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle elektronische systemen onze systemen
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • het regelmatig testen en evalueren van de genomen maatregelen
 • de medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de VRL te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. De VRL kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt u gevraagd direct contact op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):Drukpersstraat 35 – Brussel – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacy statement

Vlaamse Roeiliga vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging dateert van 8/01/2020.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Exceptional Writing Services for All Academic Levels Always Quality Work at an Affordable Price Quality Writing Services Offering Affordable Prices Order Cheap Essay Online Where Can I Buy Essays Online