Om aan te sluiten bij de Vlaamse Roeiliga dient een Vlaamse roeivereniging de volgende procedure te volgen:

1. Zich oprichten onder de vorm van een “vereniging zonder winstoogmerk” (vzw) waarvan de statuten niet in strijd zijn met de statuten van de VRL.

2. De aanvraag dient per brief ter attentie van de Voorzitter ingediend te worden bij de Maatschappelijke Zetel van de Vlaamse Roeiliga vzw, Zuiderlaan 13, 9000 Gent. Een kopie van de statuten dient de aanvraag te vergezellen.

3. Om toegelaten te worden als lid dient men door de Algemene Vergadering aanvaard te worden. De AV kan de betrokken roeivereniging voor de vergadering uitnodigen om de club voor te stellen.

4. Na goedkeuring door de Algemene Vergadering, stuurt de VRL een aanvraag tot aansluiting naar de “Koninklijke Belgische Roeibond” (KBR).

5. De KBR wijst aan deze roeivereniging een “stamnummer” toe. Dit stamnummer wordt door de KBR aan de VRL gemeld. De VRL brengt hiervan de vereniging op de hoogte. Nadat de nieuwe vereniging haar clubkleuren heeft doorgegeven aan de VRL is het lidmaatschap definitief.

6. Lidgelden: het lidgeld wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgelegd. Startende verenigingen dienen de eerste vijf jaar na aansluiting slechts de helft van het lidmaatschap, nl. 750€, te betalen. Vanaf het 6e jaar lidmaatschap betaalt de aangesloten roeivereniging jaarlijks het volgende lidgeld aan de VRL: 1.500€.

Het lidgeld dient betaald te worden binnen de maand, aanvangend op de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering van de VRL in februari (tenzij anders beslist via de A.V.). De VRL zal een factuur naar haar aangesloten verenigingen sturen.

7. Elke aangesloten roeivereniging kan vertegenwoordigd zijn door maximum 3 afgevaardigden op de Algemene Vergadering. Elke aangesloten roeivereniging heeft minimum 1 stem en maximum 5 stemmen op de Algemene Vergadering (zie statuten).

Elke nieuw aangesloten vereniging start met 1 stem en kan extra stemmen toegekend krijgen op volgende manieren:

- Het organiseren van een officiële roeimanifestatie: 1 extra stem
- De deelname aan ten minste 3 officiële regatta’s in België: 1 extra stem
- Het tellen van minimum 1, op ten minste 5 wedstrijddagen fungerende, kamprechter onder de clubleden: 1 extra stem
- Het bezitten van minimum 20 houders van een A-vergunning: 1 extra stem