De Vlaamse Roeiliga neemt een aantal initiatieven en stelt maatregelen op om sportletsels, fysieke en psychische overbelasting en dopingpraktijken te voorkomen en te bestrijden. 

De Vlaamse Roeiliga stelt volgende leeftijdsgrenzen voorop: roeien kan reeds vanaf 8 jaar, competitie roeien kan pas vanaf 10 jaar. Er staat geen maximumleeftijd op. Het bezitten van een zwembrevet is noodzakelijk om te mogen roeien in een club. 

De Koninklijke Belgische Roeibond en de Vlaamse Roeiliga organiseren leeftijdsgebonden wedstrijden. Allereerst zijn er de specifieke afstanden per categorie, zo kan een junior pas vanaf 15 jaar 2.000m roeien op een regatta. Junioren 12 mogen slechts 500m roeien, junioren 14 mogen slechts 1.000m roeien. Langeafstandswedstrijden zijn toegelaten voor junioren vanaf 15 jaar. Daarnaast wordt er een alternatief jeugdcircuit georganiseerd, nl. triatlons en duathlons voor jeugdroeiers van 12-14 jaar. 

Elk lid van de nationale ploeg moet een engagementsverklaring ondertekenen waarin hij aangeeft te zullen deelnemen aan alle verplichte stages en selectietesten, het ‘Gezond Sporten’ beleid van de federatie te volgen en geen doping te nemen. 

De aangesloten sporters worden in kennis gesteld van de statutaire, reglementaire en contractuele bepalingen inzake de bestrijding van dopingpraktijken via een periodieke mailing, via de website en via de nieuwsbrief van de Vlaamse Roeiliga. 

Inzake sportmedische geschiktheidscriteria moeten de sporters aan volgende zaken beantwoorden:

De competitieve roeiers dienen jaarlijks gekeurd te worden door een huisarts/sportarts via een stempel op hun A-licentieformulier. Deze neemt een medische anamnese af en onderzoekt de roeier. De Koninklijke Belgische Roeibond stelt echter geen specifieke regels voorop m.b.t. dit onderzoek.

De recreatieve roeiers dienen niet medisch gekeurd te worden. Een basis sportmedisch onderzoek wordt echter ten zeerste aanbevolen om eventuele aangeboren afwijkingen vast te stellen.

Voor de topsporters: jaarlijkse maximale inspanningstest en medische screening in het UZ bestaande uit bloedafname, anamnese, klinisch onderzoek en ECG in rust.

Het volgende medisch onderzoek wordt aanbevolen voor competitieve roeiers en recreatieve roeiers:

  • Meting van lengte, gewicht en vetpercentage
  • Een onderzoek van de longfunctie en een elektrocardiogram in rust
  • Bloedonderzoek met Hb en cholesterol, eventueel extra bloedonderzoek indien noodzakelijk geacht
  • Een algemeen intern en orthopedisch onderzoek
  • Een specifiek orthopedische onderzoek gericht op roeien en eventuele klachten
  • Een ogentest en een urinetest en kleurentest
  • Een persoonlijk advies voor de sporter

Vanaf 35 jaar verandert het risicoprofiel van aangeboren afwijking naar leeftijd gerelateerde afwijkingen. Het risico op hart- en vaatziekten wordt steeds groter. Wanneer roeiers in deze leeftijdsgroep intensief trainen en aan wedstrijden deelnemen, wordt het aanbevolen minimaal om de twee jaar een groot sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren.

Alle anderen in de leeftijdsgroep vanaf 35 jaar die zich alleen met recreatief roeien bezighouden dienen zich te realiseren dat hart- en vaatziekterisico’s toenemen en dat het daarom verstandig is zich regelmatig medisch te laten keuren. Minimaal één keer per jaar een medische check-up ondergaan is voor deze groep aanbevolen. 

Testen op medische geschiktheid

Wie twijfelt of hij medisch geschikt is om te sporten, kan de test doen op www.sportkeuring.be.

Dit online-instrument is ontwikkeld voor iedereen die sport of van plan is te sporten. Wil je te weten komen of een sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat er onderzocht zal worden, dan ben je hier aan het juiste adres! Alles hangt af van je leeftijd, de sport die je beoefent en de intensiteit ervan.

Het sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die enkel voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatieve sporters) als voor wie deelneemt aan wedstrijden (competitieve sporters), met uitzondering van professionele topsporters.

Deze website kwam tot stand na een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met SKA (vereniging van sport- en keuringsartsen), de afdeling Sport en Jeugd van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid en de Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters.

Neem ook snel een kijkje op www.gezondsporten.be.