Kalender
30/12/2017
KRSG - Loopestafette
14/01/2018
GRS - Loopcross
10/02/2018
GRS Roeiergometerkampioenschappen
25/02/2018
12e Brussel Rowing Winter Regatta
03/03/2018 - 04/03/2018
Brugge Boat Race

NADO Vlaanderen maakte in samenwerking met het Wereldantidopingagentschap (WADA) een antidopinggids voor ouders van sporters.

Met deze gids worden ouders geïnformeerd over de wijze waarop ze hun kinderen het best kunnen steunen in hun sportieve en atletische ontwikkeling en hoe ze daarbij doping kunnen vermijden. De gids bevat basisinformatie over de volgende onderwerpen:

 • een sportief waardenkader;
 • gezonde sportcultuur en gezond evenwicht tussen sport en andere activiteiten;
 • gezonde voeding en gevaren van voedingssupplementen;
 • risicofactoren voor dopinggebruik en periodes van kwetsbaarheid;
 • bescherming van ‘zuivere’ sporters en een dopingvrije sport;
 • reacties en gevolgen bij mogelijk dopinggebruik.

  Klik hier om de gids te downloaden.

De rol van de trainer in antidoping: Hoe voorkom ik dat mijn sporter in problemen komt met doping? Wat doe ik als een van mijn sporters ziek is? Zijn voedingssupplementen veilig? Wat zijn de rechten en plichten van mijn sporters bij een dopingcontrole? Wat doe ik als ik weet heb van dopingpraktijken? Kortom: een must voor elke moderne trainer.

 • 20 april 2017 te Willebroek. Marc Beeckmans. Link: klik hier 
 • 19 juni 2017 te Genk. Marc Beeckmans. Link: klik hier 
 • 14 november 2017 te Gent. Hans Cooman. Link: klik hier 


Info en Contact: De Wilde Katleen, +32 2 209 47 13, katleen.dewilde@sport.vlaanderen

Zoals elk jaar past het wereldantidopingagentschap (WADA) de lijst van verboden stoffen en methoden aan vanaf 1 januari 2017. Dit jaar zijn er geen substantiële verschillen met de lijst van 2016. Voor elk geneesmiddel dat in België op de markt is, kan je als sporter of behandelend arts nagaan op www.antidoping.vlaanderen of dit geneesmiddel al dan niet een verboden stof bevat. Het is de verantwoordelijkheid van de sporter om te weten welke stoffen en methoden er in de Lijst staan en welke stoffen er zich in zijn of haar lichaam bevinden.

Klik hier voor het artikel over voeding en supplementen voor roeiers.

Klik hier voor het artikel over hartritme variabiliteit en trainings intensiteit.

Wat is ‘doping’? Het begrip is alvast ruimer dan het gebruik van een verboden stof of methode. Het betekent bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam, het bezitten, verhandelen of toedienen van verboden stoffen, het weigeren van een dopingcontrole, het aanzetten tot een overtreding van de antidopingregels en om het even welke medeplichtigheid daarbij. Zowel de sporter als de entourage/begeleider kunnen een ‘dopingpraktijk’ begaan.

Er wordt op de internationale dopinglijst een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën: sommige stoffen en methoden zijn altijd verboden, andere zijn alleen verboden binnen wedstrijdverband of zijn verboden bij bepaalde sporten.

Op www.dopinglijn.be kun je van elk geneesmiddel in België nagaan of het al dan niet een verboden stof bevat, en of voor het gebruik ervan een ‘toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN)’ vereist is.

Let op bij het gebruik van voedingssupplementen! Als ze nodig zijn, bijvoorbeeld na advies van een arts of voedingsdeskundige, dienen ze alleen voor kortdurend gebruik en als aanvulling op de normale, gezonde (sport)voeding. Koop geen supplementen via het internet waarvan je de herkomst niet kent! Als je ze toch gebruikt, is dat op eigen verantwoordelijkheid. De inhoud stemt niet altijd overeen met de ingrediënten die op de verpakking vermeld staan. Zo kun je je gezondheid schaden of positief testen bij een dopingcontrole.

Als een sporter of begeleider schuldig wordt bevonden aan een dopingpraktijk, zal het tuchtorgaan een disciplinaire sanctie opleggen: een schorsingsperiode en/of een boete. Tijdens de schorsingsperiode is het verboden om deel te nemen aan sportactiviteiten in georganiseerd verband (wedstrijden of trainingen), ongeacht de sporttak, discipline of hoedanigheid. Daarnaast kan ook een strafrechtelijk gevolg gegeven worden aan inbreuken tegen de hormonen- en drugswetgeving. Het begaan van een dopingpraktijk heeft ook ruimere gevolgen, zoals reputatieverlies, imagoschade voor de sport of financiële, familiale en sociale gevolgen. En vergeten we niet de mogelijke onherstelbare gezondheidsschade, zowel fysiek als psychisch, of het verslavende karakter die het nemen van doping kan meebrengen!

Zowel NADO Vlaanderen (Vlaamse overheid), de nationale en internationale sportfederaties als het Wereldantidopingagentschap WADA kunnen in Vlaanderen dopingcontroles uitvoeren: binnen wedstrijdverband, onmiddellijk na een wedstrijd, of buiten wedstrijdverband, wat in theorie op elk ogenblik kan en voornamelijk bij topsporters gebeurt. Al wie in georganiseerd verband aan sport doet, van de recreatieve fitnesser of de amateursporter tot de topsporter, kan gecontroleerd worden. Bepaalde sporten of categorieën van sporters worden meer gecontroleerd dan andere. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de dopinggevoeligheid of het belang van de sporttak.

Op www.dopinglijn.be vind je een video en uitgebreide informatie over het dopingcontroleproces, en de rechten en plichten van de sporter, de controlearts of de sportfederatie/wedstrijdorganisator.

De Vlaamse antidopingregelgeving wordt momenteel aangepast aan de Wereldantidopingcode 2015. Hou de website in de gaten om steeds de meest recente informatie over het antidopingbeleid te kennen.

Contact:

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media NADO Vlaanderen

Arenbergstraat 9 – 1000 Brussel

T: 02 553 35 37 - F: 02 553 36 50 dopinglijn@vlaanderen.be www.dopinglijn.be 

Hier vind je meer informatie over dopingvrije sportbeoefening voor zowel de breedtesporter als de elitesporter.

De Anti-Doping code veranderde op 1 januari 2015. Je kan de nieuwe WADA code terugvinden deze link.

FISA paste haar Anti-Doping code aan op basis van deze nieuwe WADA code. De nieuwe FISA code kan je terugvinden in de bijlages: in het ene document staan de wijzigingen aangeduid ten opzichte van de vorige versie, in het andere document staan de nieuwe regels.

Ben je recreatief roeier, competitief roeier of topsporter? Lees deze documenten dan zeker door!

1. Revised 2015 FISA Anti Doping Bye-Laws 181214 MARKED UP
2. Revised 2015 FISA Anti Doping Bye-Laws 181214 CLEAN

De nieuwe lijst met verboden middelen van Wada is bekend. Je kan de lijst hier downloaden.


Het antidopingdecreet legt een aantal verplichtingen op aan de sportverenigingen, onder meer op het vlak van medewerking verlenen aan dopingcontroles waaronder het registreren van identificatie- en contactgegevens van alle deelnemers aan de wedstrijden.

 

 

Deze verplichtingen zijn in praktijk: 

1. Het voorzien van een dopingcontrolestation door de organiserende club in de nabijheid van de plaats waar de wedstrijd plaatsvindt (afzonderlijke ruimte).

2. Het voorzien door de organiserende club van voldoende ongeopende flessen niet-alcoholische drank (minstens 1 fles per te controleren sporter, meestal 6).

3. Het terplaatse kunnen voorleggen van de identificatie en contactgegevens van alle sporters die deelnemen aan de betrokken wedstrijd. Al deze sporters moeten ook een passend identiteitsbewijs kunnen voorleggen. De lijst met identificatie en contactgegevens van alle deelnemers moet op eenvoudige vraag aan de controlearts kunnen bezorgd worden.

NADO Vlaanderen maakte een document op met de verplichtingen, het telt slechts 3 bladzijden dus neem het zeker goed door! De organisator kan een boete opgelegd worden voor het niet nakomen van de verplichtingen. Klik hier om het document te raadplegen.

© 2014, website powered by Twizzit.com     |     Privacy & Disclaimer